Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
Ak ide o zjavné vady tovaru, ktoré Kupujúci mohol zistiť po prevzatí tovaru je povinný uplatniť si nároky z týchto vád bezodkladne, t.j. najneskôr v lehote 3 dní od prevzatia tovaru, v opačnom prípade musí preukázať že tieto vady mal tovar v dobe prevzatia tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené najmä:

a) neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou
b) opotrebovaním tovaru v dôsledku obvyklého používania
c) nevhodným ošetrovaním alebo zanedbávaním ošetrovania
d) vplyvom poveternostných podmienok alebo živlov
e) mechanickým poškodením
f) nadmerným zaťažovaním

Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri iných ako spotrebiteľských zmluvách, nie je vyznačená v príslušných dokladoch, ktoré Kupujúci obdrží spolu s dodaným tovarom iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak nebudú uplatnené u Predávajúceho v záručnej dobe.
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomne (elektronicky).
Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu prijatie reklamácie elektronickou správou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom prijatí objednávky.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Záručnú dobu nejde podľa zákona zlučovať so životnosťou šperkov, respektíve s bežným opotrebovaním. Pokiaľ dodržujete zásady  starostlivosti, šperk si zachová po dlhú dobu svoj pôvodný vzhľad. Práva na záruku sa nevzťahujú na odrenie, poškrabanie, pretrhnutie alebo iné mechanické poškodenie, ktoré bolo spôsobené nešetrným používaním a nedodržaním zásat starostlivosti o šperky.K uvoľneniu zirkónov v šperkoch dochádza spravidla mechanickým poškodením – úder, náraz, nešetrné zaobchádzanie, ktoré nie je dôvodom k oprávnenej reklamácii.Výrobnou vadou nie sú ryhy, škrabance, odrenie, ktoré vzniklo nešetrným nosením šperkov. Stav, v akom bol šperk podaný na reklamáciu svedčí o tom, ako boli dodržované pokyny pre správne zaobchádzanie so šperkami. Toto je zohľadňované pri posudzovaní reklamácie.

Ak pri reklamácií ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.